top of page
รายการ
ราคา
เหล็กกล่อง 1"*1"*1.4 มม.
167.-
เหล็กกล่อง 1"*1"*1.6 มม.
193.-
เหล็กกล่อง 1 1/2"*1 1/2"*2.0 มม.
350.-
เหล็กกล่อง 2"*2"*2.0 มม.
495.-
เหล็กกล่อง 2"*2"*1.6 มม.
425.-
เหล็กกล่อง 3"*3"*2.0 มม.
779.-
เหล็กกล่อง 4"*4"*2.0 มม.
1,075.-
เหล็กกล่อง 2"*1"*2.0 มม.
360.-
เหล็กกล่อง 3"*1 1/2"*2.0 มม.
547.-
เหล็กกล่อง 4"*2"*2.0 มม.
727.-
เหล็กกล่อง 4"*2"*2.3 มม.
860.-
เหล็กกล่อง 6"*2"*2.0 มม.
1,075.-
เหล็กตัวซี 3"*1 1/2"*2.0 มม.
476.-
เหล็กตัวซี 3"*1 1/2"*2.3 มม.
540.-
เหล็กตัวซี 4"*2"*2.0 มม.
579.-
เหล็กตัวซี 4"*2"*2.3 มม.
671.-
เหล็กตัวซี 6"*2"*2.0 มม.
730.-
เหล็กฉาก 50*50*4.0 มม.
502.-
เหล็กฉาก 50*50*6.0 มม.
727.-
bottom of page